نمونه قرارداد آی تی و پشتیبانی سخت افزار و نرم افزار